GEM CAR ASIA >>
HOW TO CHARGE GOLF CART BATTERIES

คู่มือพื้นฐานการใช้รถกอล์ฟ

วิธีการชาร์จแบตเตอรี่รถกอล์ฟ

  1. ตรวจสอบการรั่วไหลหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนการใช้งาน โดยการสังเกตและดมกลิ่น หากมีกลิ่นเหม็นคล้ายไข่เน่า แสดงว่ามีการรั่วไหลของแบตเตอรี่ลูกใดลูกหนึ่ง ควรเปลี่ยนใหม่ และไม่ควรทำการชาร์จ
  2. สังเกตสายและตัวยึดต่างๆของแบตเตอรี่ ตรวจสอบความเสียหายและเศษชิ้นส่วนต่างๆ เช็ดให้สะอาดก่อนทุกครั้งก่อนทำการเปลี่ยน เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการชาร์จซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อแบตเตอรี่
  3. ตรวจสอบฝาแบตเตอรี่ให้แน่นก่อนทำการชาร์จ หากพบว่าเกิดการเสียหายหรือชำรุดให้ทำการเปลี่ยนก่อนทำการชาร์จแบตเตอรี่
  4. เสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเข้ากับรูเสียบไฟบ้าน ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของแบตเตอรี่คุณใช้ ทำตามคำแนะนำการชาร์จของผู้ผลิต
  5. เติมน้ำกลั่นให้แบตเตอรี่ เพื่อให้แผ่นตะกั่วที่อยู่ภายใน อยู่ใต้ระดับน้ำ
  6. วิธีการชาร์จข้ามคืนเป็นวิธีการชาร์จที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด